Medezeggenschapsraad


De school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben.
Onze MR bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en een leerkrachtengeleding (2 leerkrachten). De MR bespreekt de plannen van het bevoegd gezag voor De Akker en de plannen van de school.
De MR heeft in sommige gevallen advies- en in sommige gevallen instemmingsrecht. Dat kan ook nog per geleding verschillen.
In situaties, waarin tussen het Bevoegd Gezag en de Medezeggenschapsraad, ten aanzien van voorgestelde besluiten geen overeenstemming kan worden bereikt, is sprake van een geschil.
Dan kan van de diensten van een zogenaamde geschillencommissie gebruik worden gemaakt.
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.S.) zijn de werkwijze en bevoegdheden van deze geschillencommissie vastgelegd.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad.
De leden van de medezeggenschapsraad zijn Ingrid Otten (ouder), Agnes Hoving (ouder), Janet Litmaath (leerkracht) en Werner Joling (leerkracht).


Documenten en verslagen vergaderingen


     
verslag MR
23 april 2018
     
       
statuut
medezeggenschap
reglement MR
 
huishoudelijk
reglement MR
communicatieplan