Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School


School


Identiteit

Onze school is een openbare school, hetgeen inhoudt, dat de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs de basis vormen voor het gehele onderwijsgebeuren in onze school. Het openbaar onderwijs wil een afspiegeling zijn van de totale maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij, die democratisch is, waarin mensen voor hun mening mogen en durven uitkomen en elkaars meningen en ideeën kunnen respecteren. Het grote belang van het kunnen en willen leven in een maatschappij, waarin niet gediscrimineerd wordt op basis van geloofsovertuiging, culturele achtergronden, nationaliteit of op welke wijze dan ook, staat in het openbaar onderwijs voorop. Openbare basisschool De Akker is dan ook een school, die open staat voor kinderen uit alle geledingen en geloofsrichtingen uit de maatschappij. Door samen te leren en samen te spelen in de school, leren de kinderen samen te leven en elkaars meningen en denkbeelden te respecteren. Dus......... NIET APART, MAAR SAMEN.


Visie

De Akker is een openbare én open school. We halen het maximale uit kinderen en gaan respectvol met elkaar om.

De Akker: denken, doen, beleven! 


VISIE VAN DE AKKER

Op de Akker zijn alle kinderen welkom. In ons onderwijs staan we open voor verschillende culturen en geloven. We respecteren het individu en de achtergrond van waaruit het komt. Op de Akker wordt er tussen kinderen en leerkrachten open gecommuniceerd. Dat betekent dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dat geldt ook voor onze contacten met ouders. De Akker is zowel voor leerkrachten als kinderen een uitdagende leeromgeving. Kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, ieder op zijn/haar niveau. Wij vinden dat de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op moeten doen. Dat kan zijn op reken- of taalgebied, maar ook op sportief en creatief gebied. Ook de leerkracht wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en actief betrokken te zijn bij het onderwijs op onze school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren handelen, verantwoordelijkheid nemen, sociaal vaardig zijn, een positief zelfbeeld hebben en vertrouwen krijgen. En we vinden het belangrijk dat kinderen gezien worden. Ieder van ons draagt zijn/haar verantwoordelijkheid, maar samen bouwen we aan de school. We delen de ontwikkelpunten en opbrengsten met elkaar. Dit betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor de levering van kwalitatief goed onderwijs en zorg. Permanente kwaliteitscontrole en scholing leveren daaraan een belangrijke bijdrage. De school staat voor ‘ervarend leren’. Behalve het leren uit boeken, vinden we dat onderwijs iets is wat je moet ondergaan en voelen. We leren door te denken, te doen en te beleven! 


VISIE OP HET ONDERWIJS

Wij willen als leerkrachten van de Akker het onderwijs in onze school zo vorm geven, dat wij zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de individuele vaardigheden en capaciteiten van de kinderen. Dit is een doelstelling, die niet zo maar van de ene dag op de andere dag is bereikt. Het is veel meer een ontwikkelingsproces, waaraan wij al jaren werken en dat ook in de komende jaren binnen onze school blijven doen. Immers: • Het ene kind heeft extra uitleg en begeleiding nodig, waar het andere kind al begrip of inzicht heeft verworven. • Het ene kind zal veel sneller kunnen werken dan het andere. • Het ene kind zal moeilijker leerstof kunnen verwerken dan het andere. • Het ene kind heeft niet dezelfde interesses dan het andere.

Kortom: KINDEREN VERSCHILLEN ONDERLING