De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


In de werkwijze op onze school staat centraal, dat de leerkrachten een groot beroep doen op de zelfstandigheid van de kinderen bij het verwerken van de leerstof. De kinderen kunnen na de instructie zelfstandig de leerstof verwerken, waardoor de leerkrachten binnen de groep meer tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, die extra instructie en begeleiding nodig hebben. Deze werkwijze organiseren wij in onze school als volgt: In de groepen 1 en 2 staat het ‘werken in hoeken’ centraal. Zo zijn er bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek, de taal/leeshoek, de computerhoek, de expressie/knutselhoek, de puzzelhoek en de ontdekhoek. Na uitleg worden de kinderen over de verschillende hoeken verdeeld en kunnen de kinderen zelfstandig bezig zijn met de verschillende materialen.

De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben keuzevrijheid bij het spelen/werken in de hoeken. In deze groepen neemt het spelend leren een belangrijke plaats in. In deze groepen wordt al gewerkt met zgn. ‘taakjes’; 2 of 3 opdrachten moeten in één week gemaakt worden.

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met zogenaamde dag-, halve week- en weektaken. De kinderen werken tijdens deze zgn. ‘taakuren’ zelfstandig aan hun opdrachten. Vanaf groep 3 leren de kinderen werken met een dagtaak, waarbij 2 of 3 opdrachten gemaakt moeten worden. In groep 5 wordt dit uitgebreid naar een halve weektaak en vanaf groep 7 wordt er gewerkt met een weektaak. Op een door de leerkracht ingevuld taakformulier staat aangegeven, wat de kinderen in de betreffende dag, halve week of week aan lesopdrachten moeten verwerken. De kinderen wordt geleerd, om aan de hand van deze opdrachten, zelf een werkrooster voor de gehele week te maken, waarbij weer de volgorde waarin de opdrachten worden verwerkt en de hoeveelheid tijd, die aan de verschillende opdrachten wordt besteed, voornamelijk door de kinderen zelf kan worden bepaald. Door deze werkwijze is er meer individuele aandacht voor het kind mogelijk. We bevorderen hiermee de onderlinge samenwerking en zelfstandigheid. Tevens bereiden de kinderen zich op deze wijze voor op de werkwijze binnen het voortgezet onderwijs.

In het voorjaar van 2017 hebbben we de scholing over ‘Coöperatief Leren’ afgerond. Drie jaar lang hebben we ons verdiept in coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen worden dagelijks gebruikt bij het lesgeven in alle groepen. Bij coöperatief leren werken leerlingen in kleine groepjes samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel. Binnen coöperatief leren worden leerlingen uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en problemen op te lossen. De leerkracht doet bewust een stapje terug en observeert zowel het individuele- als het groepsproces. Leerlingen leren van en met elkaar. Ze ontwikkelen bovendien sociale en verbale vaardigheden. Ze leren rekening te houden met de mening van anderen. Het coöperatieve werken kan op verschillende momenten worden ingepast, waardoor de leerlingen actief en betrokken blijven bij de les.

Door middel van toetsing kan gemakkelijk worden geconstateerd bij welke kinderen zich problemen voordoen en kan bijtijds gericht worden ingegrepen, om de problemen zo goed mogelijk te verhelpen en verdere problemen te voorkomen.

Doordat de uitslagen van de toetsen direct kunnen worden vergeleken met de landelijke normen, wordt ook het niveau van de onderwijskwaliteit van de gehele groep, of de gehele school voortdurend bewaakt en kan, waar nodig, op groepsniveau of op schoolniveau worden ingegrepen.
De volgende CITO-toetsen voor het leerling-volgsysteem worden op onze school afgenomen:
Groep 1 en 2: Rekenen voor kleuters, toetsen voor fonemisch bewustzijn (CPS)
Groep 3 t/m 8: DMT (drie minuten toets), AVI, Begrijpend Lezen, Spelling, Woordenschat en Rekenen & Wiskunde
Groep 1 t/m 8: Kanjervragenlijst
Bij de DMT-toets moeten kinderen binnen 1 minuut zoveel mogelijk woorden proberen te lezen. Er zijn 3 kaarten, oplopend in moeilijkheidsgraad. Bij de AVI-toets lezen de kinderen een bepaald stuk tekst. Lukt dit binnen een bepaalde tijd, dan wordt dit AVI-niveau beheerst.
De kanjervragenlijst is een signaleringsinstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In alle groepen vult de leerkracht een vragenlijst in en vanaf groep 5 doet de leerling dit zelf ook.
Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs gebruiken we de plaatsingswijzer. In dit systeem worden de resultaten van de CITO-toetsen vanaf groep 6 ingevoerd. Er ontstaat op deze manier een duidelijk beeld van iedere leerling wat betreft de juiste keuze voor het voortgezet onderwijs. Bij het rapportgesprek in midden groep 7 wordt dit instrument besproken met ouders.
Behalve de scores van CITO, spelen natuurlijk ook andere aspecten een grote rol in de advisering. Denk aan concentratie, gemotiveerdheid en zelfvertrouwen van de leerlingen.
Mocht er uit de plaatsingswijzer nog geen duidelijk beeld naar voren komen, hebben we de mogelijkheid om een intelligentietest af te nemen bij de leerlingen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2018-2019
 
2019-2020
VWO/gymnasium      
HAVO/VWO 1    
HAVO 2    
VMBO TL/HAVO      
VMBO TL 1    
VMBO Kader/TL 1    
VMBO Kader      
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader      
VMBO Basis 3    
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs 1    
       
Totaal aantal leerlingen 9    

Afgelopen schooljaar hebben we voor het voor de vierde keer meegedaan met de eindtoets Route 8. Dit is een digitale toets, waarbij de opgaven zich aanpassen aan het niveau van elke kind. Het ministerie van Onderwijs heeft meerdere eindtoetsen goedgekeurd en als school bent je verplicht om een eindtoets te doen.
De score op de eindtoets zag er als volgt uit:
 
Score route 8 mei 2016 mei 2017 mei 2018 mei 2019
rekenen totaal
 
210 198 207 179
taal totaal
 
213 198 207 199
standaard score
 
211 197.8 206.7 189.7
inspectienorm
standaardscore
203 203 205.1 206
We voldoen met deze score aan de norm van de inspectie.