De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


De ontwikkelingsfase die de kinderen in de groepen 1 en 2 doorlopen, vinden wij een erg belangrijke fase. Kinderen met problemen kunnen het beste in de beginfase van het onderwijsleerproces worden geholpen. De kans dat deze problemen opgelost kunnen worden is dan het grootst. Bij sommige kinderen komen tijdens het leerproces problemen naar voren, doordat zij, bijvoorbeeld door ziekte of persoonlijke problemen, achterstanden oplopen. Ook kan het voorkomen, dat kinderen door leerstoornissen bepaalde opdrachten niet goed kunnen verwerken. Wanneer deze situaties niet op tijd worden gesignaleerd en hieraan niet voldoende individuele aandacht wordt geschonken, kan dit er gemakkelijk toe leiden, dat deze kinderen geen enkel plezier meer in het schoolgebeuren hebben en zelfs met tegenzin naar school gaan.

De zorg is structureel opgenomen binnen ons onderwijs om vroegtijdig te kunnen signaleren en reageren. De zorg is op de volgende manier georganiseerd: