De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

De Akker is een openbare én open school. We halen het maximale uit kinderen en gaan respectvol met elkaar om. De Akker: denken, doen, beleven! Op De Akker zijn alle kinderen welkom. In ons onderwijs staan we open voor verschillende culturen en geloven. We respecteren het individu en de achtergrond van waaruit het komt. Op De Akker wordt er tussen kinderen en leerkrachten open gecommuniceerd. Dat betekent dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dat geldt ook voor onze contacten met ouders.

De Akker is zowel voor leerkrachten als kinderen een uitdagende leeromgeving. Kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, ieder op zijn/haar niveau. Wij vinden dat de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op moeten doen. Dat kan zijn op reken- of taalgebied, maar ook op sportief en creatief gebied.
Ook de leerkracht wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en actief betrokken te zijn bij het onderwijs op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren handelen, verantwoordelijkheid nemen, sociaal vaardig zijn, een positief zelfbeeld hebben, vertrouwen krijgen en gezien worden. Ieder van ons draagt zijn/haar verantwoordelijkheid, maar samen bouwen we aan de school. We delen de ontwikkelpunten en opbrengsten met elkaar. Dit betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor de levering van kwalitatief goed onderwijs en zorg. Permanente kwaliteitscontrole en scholing leveren daaraan een belangrijke bijdrage. De school staat voor ‘ervarend leren’. Behalve het leren uit boeken, vinden we dat onderwijs iets is wat je moet ondergaan en voelen. We leren door te denken, te doen en te beleven!