Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Wij vinden het erg belangrijk dat ouders en leerkrachten zoveel mogelijk samenwerken in de begeleiding van het ontwikkelingsproces van de kinderen. Het is dan ook van groot belang, dat de ouders goed geïnformeerd zijn over het totale reilen en zeilen in de school en dat ouders zoveel mogelijk gelegenheid wordt geboden, om de werkresultaten van de kinderen met ons te bespreken. In onze school gebruiken wij hiertoe de volgende middelen:


INFORMATIEAVOND

Deze avond wordt elk schooljaar per groep georganiseerd. Op deze avond worden de doelstellingen en werkwijze in de verschillende groepen besproken met de ouders. Ook kunnen, op verzoek van de ouders, andere onderwerpen die met het gebeuren in de betreffende groep te maken hebben aan de orde komen.
Deze informatieavond vindt in de eerste maand van het nieuwe schooljaar plaats. Op de informatieavond van groep 8 wordt voorlichting gegeven over het voortgezet onderwijs.
 

LESBEZOEKEN/KIJKWEEK

Ouders, die de activiteiten in de groep van hun kind voor een ochtend of een middag willen bijwonen en op deze wijze eens de praktijksituatie in de school willen meebeleven, zijn van harte welkom in onze school. Hiervoor kan met de betreffende leerkracht een afspraak worden gemaakt. Met name voor de ouders van kinderen, die in groep 1 zijn ingeschreven en dus voor het eerst naar school gaan, is het aan te raden van deze gelegenheid gebruik te maken. Kinderen, die als leerling van groep 1 worden ingeschreven, kunnen voor hun eerste schooldag al 4x een morgen of middag de lessen in groep 1 meevolgen, zodat deze voor hen toch grote overgang soepel kan verlopen. Elk schooljaar zijn er 2 zgn. kijkweken, in oktober en in maart. Tijdens deze week kunnen ouders in een klein groepje een half uurtje meekijken in de groep van hun kind(-eren). De inschrijving voor deze week wordt aangekondigd in de nieuwsbrief.
 

RAPPORTGESPREKKEN

De rapporten worden driemaal per schooljaar uitgereikt. De ouders krijgen tweemaal per schooljaar de gelegenheid, om in zogenaamde 10-minuten gesprekken het rapport en de werkresultaten van de kinderen te bespreken met de betreffende leerkracht(-en). De derde keer is dat op verzoek van de ouders of van de leerkracht. Uiteraard is het ook mogelijk om tussentijds de werkresultaten van de kinderen met de leerkracht(-en) te bespreken.
 

HUISBEZOEKEN

Op initiatief van zowel de ouders, als de leerkrachten, kunnen afspraken voor een huisbezoek worden gemaakt.
 

OUDERAVONDEN

Jaarlijks organiseert de Oudervereniging tenminste één ouderavond. Deze zakelijke ouderavond vindt in de eerste helft van het schooljaar plaats. Afhankelijk van bepaalde situaties kan er behoefte bestaan, meerdere ouderavonden te organiseren.
 

PERSOONLIJK GESPREK

Het is altijd mogelijk, een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de directeur of de leerkrachten. In deze gesprekken kunnen, naar wens, ook andere zaken ter sprake worden gebracht, die niet direct de kinderen betreffen.
 

NIEUWSBRIEVEN

Door middel van nieuwsbrieven wordt tussentijds informatie aan de ouders verstrekt. De nieuwsbrief wordt sinds 2009 in digitale vorm aan ouders aangeboden. Het streven is, om elke twee weken een nieuwsbrief te maken. Is er informatie die één of enkele groep(en) aangaat, dan krijgen die kinderen apart een briefje mee.
 

SCHOOLKRANT

Vier keer per schooljaar geven wij onze schoolkrant “DE AKKERPRAOT ” uit. Naast verhalen en verslagen van kinderen en ouders geeft deze schoolkrant ook informatie over allerlei zaken, die op het schoolgebeuren betrekking hebben. De redactie van de schoolkrant wordt gevormd door ouders en een groepje kinderen van groep 8.
 

SCHOOLGIDS

Ouders, die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders, die hun kinderen als leerling aan onze school aanmelden, kunnen uit de schoolgids de nodige informatie verkrijgen. Deze is digitaal te bekijken op www.obsdeakker.nl 
 

SCHOOLKALENDER

Elk schooljaar ontvangen de ouders een kalender, waarop naast de vakanties ook allerlei andere belangrijke data staan aangegeven die met de school te maken hebben. Jaarlijks wisselende informatie, zoals bijvoorbeeld de groepsindeling, wordt in de schoolkalender vermeld.
 

WEBSITE

 Op de site vindt u alle informatie van de school, zoals de kalender en de schoolgids. Bovendien staat er altijd het laatste nieuws op. D.m.v. een eigen gemaakte film kunt u alvast een kijkje nemen in de school. Elke groep heeft een eigen pagina en in het foto-album staan de foto’s van de activiteiten die geweest zijn. 
 

SCHOOLAPP

Als ouder/verzorger van de Akker kun je de SchoolApp downloaden. Deze app is gekoppeld aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten). De app is te downloaden in de app-store/play-store: SchoolsUnited. Om een inlog te krijgen moeten ouders zich aanmelden in het ouderportaal op de website: https://www.obsdeakker.nl/index.php?section=11&page=184 
 

Telefoonboom

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een  telefoonboom opgesteld. Aan alle ouders vragen we het meest gebruikte telefoonnummer en noteren we die in een schema. In noodgevallen kunnen we op die manier snel alle ouders informeren.