Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Veel ouders zijn actief betrokken bij het schoolgebeuren in en rondom onze school. Deze ouderparticipatie is, in onze ogen, een zeer positief gebeuren, omdat de school een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.
Dit komt tot uitdrukking op de volgende wijze: Bij ons is de school niet alleen een zaak van het bestuur, de Onderwijsinspectie, de leerkrachten en de kinderen. Wij vinden de school een zaak van alle betrokkenen, dus ook van de ouders. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een formulier, waarop zij zich voor allerlei uiteenlopende activiteiten in en rond de school kunnen opgeven.
Om ervoor te zorgen, dat de belangen van de kinderen en de ouders zoveel mogelijk worden behartigd, zijn in onze school een actieve Medezeggenschapsraad en een actieve Oudervereniging aanwezig.
 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben
Onze MR bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en een leerkrachtengeleding (2 leerkrachten). De MR bespreekt de plannen van het bevoegd gezag voor De Akker en de plannen van de school. De MR heeft in sommige gevallen advies- en in sommige gevallen instemmingsrecht. Dat kan ook nog per geleding verschillen. In situaties, waarin tussen het Bevoegd Gezag en de Medezeggenschapsraad, ten aanzien van voorgestelde besluiten geen overeenstemming kan worden bereikt, is sprake van een geschil. Dan kan van de diensten van een zogenaamde geschillencommissie gebruik worden gemaakt. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.S.) zijn de werkwijze en bevoegdheden van deze geschillencommissie vastgelegd.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Verslagen zijn op te vragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad. Het verslag van de laatste vergadering staat ook op de website van de school.
 

DE OUDERVERENIGING

De oudervereniging (OV) in onze school bestaat uit een aantal ouders, die bij hun taken worden bijgestaan door de leerkrachten en de directie. De organisatie van vele schoolevenementen en schoolactiviteiten wordt door de leden van de oudervereniging op zich genomen. De OV heeft verder als taak op te komen voor de belangen van de ouders bij de MR, de directie van de school en, indien nodig, bij het schoolbestuur. De OV heeft ten aanzien van de MR alleen het recht advies te geven. Het schoolbestuur is ook niet verplicht om de OV te horen.