Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Wat leren we de kinderen?


EEN KIJKJE IN DE GROEPEN

In groep 1 is spelen erg belangrijk. Kleuters leren spelend. Hierdoor leren de kinderen om te gaan met de andere kinderen en wennen ze aan het “naar school gaan”. De materialen en de lesstof zijn zoveel mogelijk gericht op het stimuleren van de kinderen in hun ontwikkeling.

In groep 2 wordt er nog steeds veel gespeeld, maar nu richten wij de aandacht steeds meer op het ontwikkelen van die vaardigheden, die het kind moet beheersen, om daarna de grote stap naar groep 3 te kunnen maken.
De leerstof wordt op een speelse manier aangeboden en verwerkt. Wij zorgen ervoor, dat de kinderen nog zoveel mogelijk kleuter mogen zijn.

In de groepen 1 en 2 zijn we een aantal jaar geleden van start gegaan met de methode Kleuterplein. Deze methode biedt op een speelse manier het voorbereidend taal/lezen en rekenen aan. Ook wordt binnen deze methode aandacht besteed aan de motoriek en muziek. Voor de registratie van de ontwikkeling van de kinderen gebruiken we ook Kleuterplein. Daarnaast vertellen de toetsen van CPS betreffende het fonemisch bewustzijn ons veel over de taal/leesontwikkeling van de kinderen.

In groep 3 verandert er veel voor de kinderen. Hoewel wij proberen, door middel van de wijze van lesgeven, de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, komen er heel veel nieuwe zaken op de kinderen af. Ze leren lezen, schrijven en rekenen. Ook beginnen wij met wereldoriëntatie. Aan de hand van onderwerpen uit de belevingswereld van het kind wordt kennis gemaakt met aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuuronderwijs.

In groep 4 komt er nog een nieuw vak bij, namelijk begrijpend lezen. Het technisch lezen, dat in groep 3 is aangeleerd, wordt nu toegepast en de kinderen moeten nu ook leren begrijpen wat ze lezen. Om het technisch lezen op niveau te houden, maken we vanaf groep 4 gebruik van de methode Estafette. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren en automatiseren van de tafels.

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst te maken met de Engelse methode Take it Easy. Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis wordt vanaf deze groep een methode gebruikt, namelijk De Blauwe Planeet en Speurtocht. Voor natuur en techniek wordt de methode Natuniek gebruikt.

In groep 6 leren de kinderen, hoe je op de juiste manier met het documentatiecentrum moet omgaan. Er worden boekverslagen gemaakt. Ook is er aandacht voor het houden van een spreekbeurt.

In groep 7 leren de kinderen hoe je een eigen werkstuk kunt maken. De spelling wordt uitgebreid met werkwoordspelling. Ook doen de kinderen mee met het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

In groep 8 gaan we de kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt met een agenda en huiswerk neemt een belangrijke rol in. Ook gaan ze aan de slag met het oefenen en uitvoeren van een musical.

In groep 7 en groep 8 krijgen de kinderen de mogelijkheid wekelijks een lesuur Godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormings Onderwijs te volgen. In de bovenbouw werken de kinderen met de zogenaamde weektaak. Ze hebben door alle leerjaren heen, stapje voor stapje geleerd een verdeling van de lesstof te maken. Op deze wijze wordt er een grote mate van zelfstandigheid van de kinderen verwacht. Een vaardigheid, die hen in het voortgezet onderwijs heel goed van pas zal komen.
 

HOE LEREN WIJ NOG MEER?

Bij het lesgeven is het van belang, dat wij over goede lesmaterialen en methoden beschikken. Wij hebben een plan gemaakt, waarin staat, wanneer bepaalde methoden moeten worden vervangen. Op die manier blijven we aansluiten bij de nieuwste ontwikkeligen van alle vakgebieden. Zes jaar geleden hebben we nieuwe methodes ingevoerd voor taal en begrijpend lezen. Vier jaar geleden zijn we in groep 1 en 2 gestart met Kleuterplein.

In de groepen 5 t/m 8 zijn we datzelfde jaar gestart met de methode Speurtocht voor geschiedenis en de methode De Blauwe Planeet voor aardrijkskunde. Bovendien hebben we voor het voortgezet technisch lezen de methode Estafette ingevoerd vanaf groep 4. Drie jaar geleden hebben we de methode De Wereld in Getallen voor rekenen ingevoerd. Naast deze methode zullen de materialen van Met Sprongen Vooruit een vaste plaats krijgen in de rekenlessen.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we gekozen voor de Kanjertraining. Vanaf maart 2014 is deze methode opgenomen in het lesrooster van alle groepen. De methoden die wij uitkiezen voldoen aan de doelstellingen, zoals de
minister van onderwijs heeft verwoord in de “Kerndoelen Basisonderwijs”.

De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen werken op een eigen Chromebook Hierop wordt de oefenstof van rekenen, taal en spelling gemaakt. In groep 4 zullen we ons beperken tot rekenen op de chromebooks. De chromebooks gebruiken we naast de
leerlingenboeken, niet in plaats van.

Voor creatieve vorming doen wij mee aan het cultuurmenu van de gemeente Coevorden. Dit betekent dat de kinderen structureel kennis maken met professionele voorstellingen en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, audiovisueel en drama. Tevens ontvangt uw kind cultureel erfgoedprojecten.

Kunst & Cultuur Drenthe verzorgt de kunstontmoetingen voor de leerlingen en de kunstbegeleidingen voor de leerkrachten. Drents Plateau organiseert de cultureel erfgoedprojecten.

Ter ondersteuning van het Natuuronderwijs participeren wij in de werkgroep Natuur en Milieu Educatie.
Voor natuuronderwijs maken we gebruik van de methode Natuniek in combinatie met de techniektorens. Ook wordt er gekeken naar Huisje Boompje Beestje en Nieuws uit de natuur. In de groepen 1 en 2 wordt 1x per maand een techniekmorgen georganiseerd, waarbij natuur en techniek centraal staan.