Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Regels en afspraken


Als iedereen met plezier naar school wil gaan, zullen wij met een aantal regels en afspraken rekening moeten houden.
In onze school hebben wij verschillende regels op schrift gesteld: Op een paar regels gaan we nader in.
 

Pleinregels

De leerkrachten zijn minstens een kwartier voor de aanvang van de lessen op school aanwezig. Vanaf dat moment is er ook toezicht op het schoolplein. Voor die tijd worden de kinderen niet op school verwacht. Alle kinderen – ook de kinderen van groep 1 en 2 – gaan 5 minuten voordat de lessen beginnen naar binnen; dus om 8.25 uur en om 12.55 uur.

Kinderen mogen, tenzij zij daarvoor toestemming hebben gekregen van de groepsleerkracht of van de pleinwacht, niet naar binnen voor de aanvang van de schooltijd. Ook tijdens de pauzes is er toezicht op het schoolplein. Op het plein wordt niet gefietst, gestept of geskeelerd.
 

Parkeren

Ouders, die hun kinderen per auto naar school brengen of van school ophalen, maken gebruik van de parkeerplaats bij de sporthal. Omwille van de veiligheid van de kinderen, die te voet of per fiets naar school komen, is het niet toegestaan de auto op de straat voor de school te parkeren. Denk ook aan de vakken ‘Niet Parkeren’.
 

Pauze

Elke morgen kunnen de kinderen hun meegebrachte eten en/of drinken nuttigen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan na het eten en drinken naar buiten. Geeft u uw kinderen alstublieft geen frisdrank of snoep mee; wij doen ons best om de kinderen vertrouwd te maken met gezonde voeding. In verband met de hoeveelheid afval, die pakjes drinken e.d. veroorzaken, adviseren wij, zoveel mogelijk gebruik te maken van drinkbekers. Op school is spelmateriaal aanwezig dat tijdens de pauze gebruikt mag worden door de kinderen.
 

Brengen en halen

Als kinderen door iemand anders dan de ouder(s) naar school worden gebracht of van school worden gehaald, dient u dit even aan de betreffende groepsleerkracht te melden. In situaties, waarin kinderen onder schooltijd een afspraak hebben met bijvoorbeeld de huisarts, de tandarts, de logopedist etc. moet u de kinderen van school ophalen. Wij vinden het niet verantwoord, om de kinderen onder schooltijd alleen naar huis te laten lopen of te laten fietsen.

De leerkrachten van school staan 's ochtends buiten om de leerlingen op te vangen. U kunt dan korte mededelingen doorgeven.
 

Opvangadressen

Het kan gebeuren, dat kinderen onder schooltijd ziek worden. Als u overdag niet aanwezig bent, geeft u dan een opvangadres of telefoonnummer door, zodat wij weten waar uw kind op dat moment kan worden opgevangen. Graag nieuwe, veranderde telefoonnummers ook aan school doorgeven.
 

Trakteren

Een verjaardag is natuurlijk een groot feest. Als een kind jarig is, mag het op school trakteren. Informeert u van tevoren even bij de leerkracht of er misschien kinderen in de groep zitten, die bepaalde dingen niet mogen hebben? Dit om teleurstellingen te voorkomen. Bij het trakteren zijn we een voorstander van een ‘gezonde’ traktatie.
 

Schoolfoto’s

Elk jaar worden de kinderen door de schoolfotograaf op de foto gezet. Het ene jaar komen ze alleen met de groep op de foto; het jaar daarna met de groep, individueel en met eventuele broertjes en zusjes. U krijgt van tevoren bericht over de dag waarop dit gebeurt.
 

Fietsen

De fietsenstalling is vaak overvol. Kinderen die dicht bij school wonen worden te voet verwacht (zie plattegrond). In verband met de veiligheid is het verboden om op het schoolplein te fietsen.