Overige informatie


Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooltijden
Denken, doen, beleven
Wat leren we de kinderen?
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Passend onderwijs
Overblijven
Lesuitval
Gymnastiek
Vakantierooster 2020-2021
 

Passend onderwijs


Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past. Hoe we op onze school kinderen, die dat nodig hebben, extra hulp en
aandacht geven leest u bij de hoofdstukken 'Zicht op de ontwikkelingen van onze leerlingen'.

In het kader van Passend onderwijs werken we nauw samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs. We doen dat binnen het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld, Vaart & Vecht. Dat zijn alle scholen in de regio Coevorden-Hardenberg-Ommen-Dalfsen. Alle informatie over Passend onderwijs in onze regio is te vinden
op www.veldvaartenvecht.nl. Het samenwerkingsverband is onderverdeeld in vier afdelingen. Onze school valt onder de afdeling
Slagharen.

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we daarvoor terecht bij de collegiale consulenten (cc’ers) die werken voor afdeling Slagharen van Veld Vaart & Vecht. De cc’ers zijn gespecialiseerd op het gebied van o.a. leer- en gedragsproblemen, taal-spraakproblematiek en dyslexie. Ook kunnen we altijd een beroep doen op een van de orthopedagogen die werken voor de scholen van ons schoolbestuur. Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies vragen. Wanneer we specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat overigens altijd in overleg met de ouders. Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die onze school
niet kan bieden en die alleen op het speciaal (basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van de ouders melden we de leerling dan aan bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van afdeling Slagharen. Als ouders wordt u – net als de school – uitgenodigd om bij een deel van de CAT-bespreking aanwezig te zijn. De CAT beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basis)onderwijs. Als een kind naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling weer voldoende heeft aan de
ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn/haar plek zal zijn op de basisschool. Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de CAT vindt u eveneens op www.veldvaartenvecht.nl