Overige informatie


Algemene informatie
Aanmelden nieuwe leerlingen
Schooltijden
Denken, doen, beleven
Wat leren we de kinderen?
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Passend onderwijs
Overblijven
Lesuitval
Gymnastiek
Vakantierooster 2020-2021
 

Overblijven


De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt door de school zelf georganiseerd. Er zijn 4 vaste overblijfhulpen, die zelfstandig zorg dragen voor goede opvang. De kosten voor het overblijven bedragen € 2,00 per kind per keer. De uit deze regeling verkregen inkomsten worden gebruikt om de overblijfouders een vergoeding te geven en voor de aanschaf van spelmaterialen voor de overblijvende kinderen. Als u uw kind(-eren) wilt laten overblijven op school, dient u dit vroegtijdig aan de overblijfouder(s) te melden. Indien er meer dan 10 kinderen overblijven, wordt er een extra overblijfouder ingeschakeld. Van bijzonderheden van/over uw kind(eren) dient u hen zelf op de hoogte te brengen.

Overblijfouders:
Reina Zwiers 362371
Jannie Woppenkamp 361700
Karin van Wijk 362534