Overige informatie


Algemene informatie
Wat leren we de kinderen?
Denken, doen, beleven
Regels en afspraken
Interne doorstroom
Schooltijden
Overblijven
Gymnastiek
Vakantierooster
Pestprotocol
Lesuitval
Omgang internet en sociale media
Covid-19 aanpak
 

Lesuitval


Wij proberen de geplande onderwijstijd zo volledig mogelijk te benutten. Natuurlijk doen zich situaties voor, dat leerkrachten als gevolg van ziekte of calamiteiten niet aanwezig kunnen zijn. In dergelijke situaties proberen wij altijd een vervangende leerkracht te vinden die de lessen overneemt. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij wij geen vervanging kunnen vinden. Wij proberen in eerste instantie binnen de school een oplossing te vinden door een leerkracht voor meerdere klassen in te zetten of leerlingen over verschillende klassen te verdelen. Wanneer ook dit niet meer mogelijk is, zullen wij, in het uiterste geval, de kinderen vrij van school moeten geven of naar huis moeten sturen. Wij geven dan bericht aan de ouders van de betrokken kinderen en zorgen eventueel voor opvang binnen de school voor kinderen, waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen.